Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Контакт:
contact@zenskimagazin.mk

Директор:
Александар Манев

Одговорен уредник:
Ѓорге Стојанов

Редакција:
Ирена Ристовска - [irena@zenskimagazin.mk]
Милица Џаровска - [milica.dz@zenskimagazin.mk]
Ѓорге Стојанов - [gorge@zenskimagazin.mk]
Даница Караташова

Соработници/колумнисти:
Вики Чадиковска
Ана Бунтеска

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски