Kaко да ја поттикнете мотивацијата на детето?

Американскиот психолог Абрахам Маслов ја поставил теоријата на човековите потреби. 

Најниско се физиолошките потреби, потоа потребата за сигурност, за припадност, почитување и на крајот за самореализација. 

Прво мора да ги задоволите основните потреби, а потоа се стремите кон оние кои се повисоко. 

Првите четири групи ги развиваме, а понатаму на самореализација работиме постојано. 

Сите знаеме што ни е потребно, но не и зошто тоа го правиме по некој распоред. 

Секој има потреба да биде креативен, да решава проблеми, да ги проценува ситуациите, да ги разбере потребите на другите и да помогне во нивно решавање. 

Од сето ова самодовербата на детето расте, а тоа и го бараме. 

Но, мотивационите фактори се различни за секого. 

Па така просветните работници се трудат да го мотивираат детето да пишува доколку има интерес за пишан збор. 

И возрасните растат со самото тоа што ги мотивираат децата.