Бесплатен водич чекор по чекор: Како да тргувате со цената на акциите

Кога инвеститорите ги разгледуваат финансиските извештаји на компаниите, обично секогаш се земаат во предвид три фактори. Тоа се заработки по акции (eng. заработки по акција, односно скратено EPS), остварени приходи и прогнози на аналитичарите.

Fotrade, за сите кои што се заинтересрани да научат како да тргуваат со цените на акциите на онлајн берза (таканаречени финансиски догвори за разлика во цената, англ. ЦФД) или едноставно сакаат да го прошират своето знаење, припреми бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите”. Водичот е прилагоден на сите нивоа на знаења и можете да го преземете преку линот подолу.

Бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите” преземете овдека.

Не е толку важно да разберете како се доаѓа до заработката по акција, профит и прогнозата на аналитичарите, ниту да ги знаете другите особености и пресметки. Клучна работа е да ги споредите (официјално) објавените резултати со очекувањата на аналитичарите. Ако заработката по акција или профитот се пониски од очекувањата на аналитичарите, акцијата на компанијата која ги објавила финансиските резултати веројатно ќе изгуби од својата вредност.  Од друга страна, резултати подобри од очекувањата можат да поттикнат раст на цената на акцијата.

Прогнозите на аналитичарите за идното движење на цената се исто така од големо значење. Прогнозата се однесува на деловната цел која компанијата сака да ја постигне и сугерира во која мера ќе биде успешна во иднина. Со самото тоа, ако некоја компанија објави неочекувано висока заработка по акција и профит, но прогнозата е песимистичка, сепак цената на нејзината акција, ќе има тенденција на пад.

Бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите” преземете овдека.

Извор: Bloomberg

Можноста за остварување на профит, за време на вршењето трансакции на OTC пазарот на валутни деривати не исклучиво се подразбира и можност за настанување на загуби. Вршењето на трансакции може да доведе до загуба на еден дел или на целокупниот вложен капитал. Пред започнувањето на тргувањето, погрижете да ги разберете пропратните ризици и да ги совладате вештините кои се потребни за вложување. Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.