Од што зависи успехот на детето во училиште?

За училишниот успех не е пресудна интелигенцијата (иако таа, секако, нема да одмогне), туку следните факти кои се меѓусебно поврзани, а може да се земат и како насоки за поттикнување на развој на оние подрачја на знаење, способности, ставови и навики кои позитивни ќе се одразат на компетенцијата на учење и постигнување на училиштен успех 

Пред да ги напишеме факторите на училишниот успех, ќе ви објасниме во овој текст што се подразбира под тој поим.

 Школскиот успех се сфаќа како успешност на поединецот во ефикасно учење што значи дека на школските норми успешно се одговара со квалитетна и продуктивна изградба на знаење. Значи, школскиот успех се смета за формална извршност која се постигнува со активно и мисловно учење со разбирање. За школскиот успех не е пресудна интелигенцијата (иако таа, секако, нема да одмогне), туку следните фактори кои се меѓусебно поврзани, а можат да се земат и како насоки за поттикнување на развој на оние подрачја на знаење, способност, ставови и навики кои позитивно ќе се одразат на компетенцијата на учењето и постигнување на училишен успех.


Позитивна слика за самиот себе

Учениците кои веруваат во сопствените способности и се доживуваат самите себе како компетентни поединци, „задоволуваат“ еден важен предуслов на ефикасно учење. Позитивната самоперцепција генерира високи очекувања, односно, таквите ученици си поставуваат високи цели. Учениците со негативно мислење за сопствените способности, не веруваат дека се доволно компетентни за остварување на високи цели, затоа и не си ги поставуваат и тоа ги спречува во квалитетно и успешно учење. 


Активен мисловен однос кон содржината на учењето

Ефикасните ученици мислат додека учат. Нивниот контакт со содржината не е пасивен, при што е една мобилизирана мисловна способност на памтење, тие стапуваат во мисловна интеракција со содржината, настојуваат да ја организираат, да го издвојат важното, да ги поврзат причините и последиците, да ги проанализираат … со други зборови, при учењето употребуваат повеќе мисловни процеси и така градат знаење како уреден состав на меѓусебно поврзани спознанија. Ова е трајно и поцврсто, затоа тоа им останува како платформа на која се надоградува нивното ново знаење.


Јазични способности

Недостатокот на јазични способности го отежнува учењето бидејќи  учениците не разбираат се што пишува во текстот,  тешко им е да го прераскажат со сопствени зборови, бидејќи им недостигаат зборови и вештини на склопување на реченици (па учењето напамет им останува единствена можна опција), при испитување не можат квалитетно да прецизираат што знаат. Ефикасните ученици многу често имаат развиени јазични способности што им овозможува разбирање на она што го читаат и јазично преобликување на содржината.


Прифаќање на неуспех 

Ефикасните ученици неуспехот не ги демотивира, тоа не е удар на нивната самодоверба поради која ќе се сметаат помалку компетентни. На неуспехот ќе пристапат како ситуација од која треба да извлечат поука. 


Упорност 

Ако нешто не разбираат или тешко совладуваат некоја наставна целина или предмет општо, нема да се повлечат во удобноста на откажување под аргумент дека ним тоа не им оди или дека тоа едноставно е претешко. Се обидуваат во тој заклучок од тешкотијата да го извлечат максимумот и да ги развијат своите способности.


Работни навики 

Ефикасните ученици имаат одредена работна рутина и дисциплиниран однос кон своите обврски 


Самостојност 

Училишниот успех е поврзан и со самостојно учење. Самостојното разбирање на нови содржини и совладување на обврски, ученикот како „награда“ добива чувство на постигнувања, што го мотивира за понатамошно учење. Со оглед на тоа дека школскиот успех сепак делумно го одредува понатамошниот тек на животот на детето, би можеле да се сложиме дека тој е прилично важен. Иако успехот во училиштето не е нужен одраз на интелигенцијата на детето, сепак за повеќето родители и деца е важно тој да биде што подобар. За да биде добар успехот во училиште, а и детето да научи активно и мисловно да учи со разбирање, постојат различни програми за ефикасно учење.