ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ НА ДЕЧИЊА ВО ГРАДИНКИТЕ – но и натаму недостигa кадар

Благ пораст на бројот на државните градинки, но и на бројот на згрижени деца во нив регистирал Државниот завод за статистика за минатата година. Згрижувањето на децата во градинки е долгогодишен проблем во нашата земја. Има средини каде воопшто нема градинки во близина, ова особено се однесува на руралните средини, каде опфатот на децата е многу мал. Од друга страна, одредени региони, особено во главниот град се соочуваат со огромен наплив на деца, и запишување на поголем број од пропишаниот.

Статистика утврди дека во 2023 година во установите за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/центри за ран детски развој се регистрирани 37.804 деца, што претставува зголемување од 5,2 отсто во однос на 2022 година.

Со годишните извештаи во 2023 година се опфатени 117 установи за згрижување и воспитание на деца, што е за 3,5 отсто повеќе во однос на 2022 година.

Овие установи им обезбедуваат здравствена заштита, исхрана и дневен престој на децата на возраст до 6 години во согласност со нивните развојни потреби, во повеќе групи. Вообичено децата се поделни во групи на деца во развоен период до 2 години, групи на деца во развоен период од 2 години до тргнување на училиште, но има и комбинирани групи, групи на деца со пречки во развојот, групи на деца во центар за ран детски развој во состав на детска градинка, групи за пилот-програми, групи за вонинституционална форма на активност и други групи за престој и исхрана.


Повеќе на фактор.мк