ДАЛИБОРКА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Далиборка е име кои има словенско потекло. Името е женска форма од името  Далибор.

Значењето е идентично со грчкото име Телемах.

Среќниот број за ова име е бројот 4.

Главни карактеристики на жените кои го носат ова име се оранизација и аналитичко размислување. Не е чудно што во работата се им оди без проблем.