Дарко Лешоски: Враќање ...

Поетот и сестран уметник Дарко Лешоски специјално за Женски магазин. 

Враќање - Блаже Конески

Се поврати човек во родниот град

по многу време и мака.

Што оставил еднаш тој не најде пак,

тој не најде ништо

да мрази и сака.

И прошета дента по сокаци сам

со надеж за веселба бујна.

И прошета дента, а штом падна мрак,

тој застана мрачен

крај реката струјна.

А пееше долу брзотечен бран

за нешто што неврат го гони,

и човекот сети во душата жал,

му дојде да вика

и солзи да рони. 

„Бонга“ (Именка) – Јазик: Јазик на Сантали, Индија. – „Бонга е духот на некое место, дух со кој духот на човекот мора да се справи и соочи.“