Тања Кармзова Костиглиола: Во ехото на етносот

Твојата сенка уште ме

 држи за рака.

 Чекорам по мочуришта

 за да стигнам до чешмата 

 каде постојано перам 

спомени, 

 во стомни заробувам 

духови, 

 со кафено лажиче ловам

 самовили,

и умешно вртам вретено

 намотано со минато и 

иднина за да ги оптегнам

 на сегашниот разбој. 

Врз пресно печената вар 

 ги ложам твојата лага

и мојата тага.

 На обелениот образ на 

нашата приказна совршено ù прилега црна 

шамија. 

Ти оставам дух, 

 за да спас(тр)ам снага.

За Женски Магазин, Тања Кармзова Костиглиола